Regulamin sklepu internetowego alimax.eu

Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem Alimax.euw sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowegoAlimax.eu, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, jest firma Alimax Sp. z o.o z siedzibą w Młodojewo 67 , 62-400 Słupca Nip: 521-374-17-92 Reg.364956044 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS: 0000627684.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

§ 1 Definicje

 1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca.

 2. Chat online – usługa elektroniczna dostępna w sklepie internetowym, wykorzystująca aplikację Messenger obsługiwaną przez serwis społecznościowy Facebook, która umożliwia kontakt z Klientem.

 3. Czas realizacji zamówienia– czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionego towaru.

 4. Czas dostawy– czas między przekazaniem zamówienia Przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi.

 5. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 6. Fanpage – strona internetowa, której administratorem na platformie Facebook jest Sprzedawca.

 7. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

 8. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.

 9. Formularz wyceny – formularz dostępny na stronie sklepu internetowego służący do wyceny projektu/usługi przed jego/jej wykonaniem/realizacją.

 10. Formularz zamówienia– usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Hasło– ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.

 12. Klient :

 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych

 2. osoba prawna,

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Konto Klienta– usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.

 4. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.

 5. Napisz opinię– usługa elektroniczna dostępna na stronie sklepu internetowego, umożliwiająca Klientowi dodanie opinii na temat zakupionego towaru bądź wykonanej usługi.

 6. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.

 7. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 8. Regulamin– niniejszy regulamin sklepu.

 9. Sprzedawca – Alimax Sp. z o.o z siedzibą w Młodojewo 67 , 62-400 Słupca Nip: 521-374-17-92 Reg.364956044 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS: 0000627684.

 10. Sklep internetowy– strona internetowa dostępna pod domenąAlimax.eu za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.

 11. Towar/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome oraz usługi będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 12. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 13. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.

 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).

 16. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.

 17. Usługa elektroniczna „zapytaj o produkt” – interaktywny formularz, który pozwala Klientowi na kontakt ze Sprzedawcą w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o dostępność lub parametry danego towaru.

 18. Usługa elektroniczna „opinie” – interaktywny formularz, który pozwala Klientowi na dodanieopinii o towarze na stronie sklepu internetowego.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 2. Niniejszy regulamin jest skierowany do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (tj. Klientów dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazanew polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej sklepu.

 4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.

 5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne sąna stronie sklepu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.

 6. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.

 7. Zakupu towaru może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

 8. Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodniez artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.

 9. Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu.

 10. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

 11. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.

 12. Sprzedawca za pośrednictwem funkcji „Kup teraz” udostępnionej na firmowym Fanpage umożliwia Użytkownikom/Klientom przekierowanie na stronę sklepu oraz dokonanie zakupów.

 13. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie sklepu. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.

 14. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie ze sklepu internetowego to:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

 2. przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,

 3. dostęp do poczty elektronicznej.

§ 3 Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:

 1. telefoniczny, pod numerem +48 514 03 30 30, w godzinach 9.00 – 18.00

 2. mailowy, wysyłając maila na adres: biuro@alimax.eu, sklep@alimax.eu

 3. pod adresem siedziby Sprzedawcy.

 1. Zakupy w sklepie internetowym są możliwe bez konieczności zakładania kontaKlienta w sklepie.

 2. W celu przeglądania asortymentu sklepu nie jest wymagane zakładanie konta Klienta.

 3. Sprzedaż towarów dostępnych w sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.

 4. Klient ma możliwość złożenia takiego zamówienia:

 1. bezpośrednio po założeniu konta Klienta,

 2. bez dokonania logowania,

 3. zakupy bez rejestracji,

 4. zakupy jako gość.

 1. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego jest dobrowolne.

 2. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.

 3. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 4. O kosztach dostawy,które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży oraz o kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

 5. Koszty związane z dostępem do sieci internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 6. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w sklepie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.

 7. W sklepie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, formularz zamówienia, chat online, zapytaj o produkt, opinie. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie sklepu.

 8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres podany w pkt 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail:sklep@alimax.eu.

 9. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.

 10. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 11. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 12. Sprzedawcazastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które mają charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 4 Zakładanie konta w sklepie

 1. Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w zakładkę „załóż konto” widoczną na górze strony. Konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w sklepie internetowym: adresu poczty elektronicznej i hasła lub do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego bezpośrednio przy formularzu zamówienia. W celu założenia konta należy uzupełnić dane: adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło.

 2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do składania zamówienia w sklepie podczas wypełniania formularza zamówienia.

 3. Rejestracja konta Klienta w sklepie jest nieodpłatna.

 4. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.

 5. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.

 6. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę. Aby zalogować się na konto Klient musi podać login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu zamówienia oraz wglądu do historii zamówień.

 7. Założenie konta Klienta w sklepie jest możliwie po przyciśnięciu przycisku „załóż konto”.

 8. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5 Chat online

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom/Użytkownikom kontakt poprzez chat. Jest to funkcjonalność opierająca się na szybkim kontakcie online.

 2. Usługa elektroniczna chat online świadczona jest nieodpłatnie oraz na czas oznaczony, do momentu zakończenia konwersacji i zamknięcia okienka chatu.

 3. W celu skorzystania z wyżej wymienionej usługi elektronicznej, należy najechać kursorem myszki na okienko chatu znajdujące się w prawym dolnym rogu sklepu internetowego.

§ 6 Newsletter

 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji newslettera na adres e-mail Sprzedawcy.

 2. Usługa elektroniczna newsletter polega na przesyłaniu na podany adres e-mail Użytkownika/Klienta, wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje handlowe o nowych towarach lub usługach.

 3. W celu zapisania się na subskrypcję newslettera należy wprowadzić adres poczty elektronicznej w oznaczone pole oraz zaakceptować widoczne checkboxy, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz” lub zapisania się subskrypcję newslettera podczas składania zamówienia w formularzu zamówienia w tym celu należy zaznaczyć checkbox „zapisz się na newsletter”.

 4. Po wysłaniu przez Użytkownika/Klienta wiadomości z prośbą o subskrypcję newslettera, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, w który następnie Użytkownik/Klient powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu. W momencie potwierdzenia przez Klienta/Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.

§ 7 Formularz wyceny

 1. Usługa elektroniczna „formularz wyceny” świadczona jest nieodpłatnie i na czas oznaczony. Rozpoczyna się od momentu wypełniania formularza, a kończy się z chwilą otrzymania odpowiedzi od Sprzedawcy lub w momencie odstąpienia od wypełniania formularza.

 2. Umożliwia ona Klientowi/Użytkownikowi przesłanie formularza z zapytaniem o cenę dla danego towaru/usługi, którym jest zainteresowany.

 3. W celu skorzystania z formularza wyceny należy kliknąć w zakładkę „formularz wyceny”, a następnie podać adres e-mail w celu odesłania odpowiedzi na prośbę o wycenę oraz uzupełnić informacjami wskazane pola.

 4. W celu przesłania wypełnionego formularza należy najechać kursorem na przycisk „wyślij do wyceny”.

§ 8 Zapytaj o produkt

 1. Usługa elektroniczna „zapytaj o produkt” świadczona jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się z chwilą przesłania zapytania, a kończy się w momencie otrzymania odpowiedzi od Sprzedawcy lub w momencie odstąpienia od wypełniania formularza.

 2. Umożliwia ona przesłanie przez Użytkownika pytania o produkt w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza zamieszczonego na stronie sklepu.

 3. Powyższa usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 4. Aby skorzystać z usługi elektronicznej „zapytaj o produkt” należy wejść w zakładkę „zapytaj o produkt”, podać adres e-mail/numer telefonu, a następnie uzupełnić pole z wiadomością oraz przesłać poprzez kliknięcie w przycisk „wyślij”.

§ 9 Usługa elektroniczna „opinie”

 1. Usługa elektroniczna „opinie” świadczona jest nieodpłatnie.

 2. Sprzedawca umożliwia Klientom/Użytkownikom dodawanie opinii na temat towarów dostępnych w sklepie/zakupionych towarów bezpośrednio na stronie sklepu internetowego.

 3. W celu skorzystania z powyższej usługi elektronicznej należy wypełnić formularz elektroniczny „opinie” znajdujący się bezpośrednio pod danym produktem, wprowadzić nazwę, adres e-mail, a następnie uzupełnić swój komentarz i zatwierdzić go przyciskając „dodaj opinię”.

 4. Usługa świadczona jest na czas oznaczony, czyli od momentu rozpoczęcia pisania opinii, a kończy się z chwilą jej zatwierdzenia lub w momencie odstąpienia od wystawienia opinii.

§ 10 Formularz kontaktowy

 1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.

 2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.

 3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

 4. Usługa umożliwia Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.

 5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „kontakt”, a także podać imię i nazwisko lub nazwę firmy, prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz wypełnić temat i pole wiadomości następnie kliknąć przycisk „wyślij”.

§ 11 Zasady składania zamówienia

 1. Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.

 2. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

 4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.

 5. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.

 6. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór towaru i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Zamówienie towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.

 7. Zakupu można dokonać bez konieczności rejestracji w panelu konta.

 8. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie sklepu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego).

 9. W przypadku wybrania przez Klienta możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji (np. zamówienie jako gość), Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer NIP oraz dane dotyczące zawieranej umowy sprzedaży: towar, ilość, miejsce, sposób dostawy towaru oraz sposób płatności. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych towarów. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia logując się na swoje konto Klienta, podając adres e-mail oraz hasło ustanowione w procesie rejestracji.

 10. Po dokonaniu wyboru towarów, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu jednego ze sposobów dostawy oraz formy płatności z dostępnych w sklepie, Klient akceptuje treść regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności i z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „[…………]”.

 11. Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego towaru, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokości przyznanych rabatów. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 12. Klient do momentu kliknięcia przycisku „[…………]” ma możliwość edytowania zamówienia.

 13. Klient za pośrednictwem formularza zamówienia może założyć konto Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.

 14. Klient, który założył konto Klienta ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu zamówienia.

§ 12 Płatność i dostawa

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie sklepu są cenami brutto i zawierają informacje odnośnie kosztów dostawy (w szczególności opłat za transport, dostarczenia i usług pocztowych). Są one wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową sprzedaży.

 2. Towary są dostarczane Klientowi zgodnie ze sposobem wybranym w trakcie składania zamówienia.

 3. Sprzedawca umożliwia następujące metody dostawy zamówionego towaru:

 1. Klient może skorzystać z dostarczenia towaru za pomocą przesyłki kurierskiej,

 2. Klient może skorzystać z bezpłatnego odbioru osobistego, dostępnego pod adresem Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony towar:

 1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

 2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o następującym numerze: 94 1020 2746 0000 3102 0243 6947,

 3. płatność w formie przedpłaty na rachunek bankowy o następującym numerze: 94 1020 2746 0000 3102 0243 6947,

 4. płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatnościDotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 634-26-61-860, aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej: http://www.dotpay.pl/metody-platnosci/,

 5. i-leasingszczegóły dotyczące płatności dostępne są na stronie internetowej operatora, a nota prawna jest wyświetlana podczas wypełniania formularza zamówienia na etapie wyboru metod płatności.Więcej informacji znajduje się na stronie: platformafinansowa.pl.

 1. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które są dołączane do zamówionego towaru.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty za zamówiony towar w formie przedpłaty, jest On zobowiązany dokonać płatności w terminie 7 dni.

 3. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności (płatności elektroniczne) lub też płatność kartą płatniczą, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

 4. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty bezpośrednio na miejscu przy odbiorze zamówionego towaru.

 6. Dostawa towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 7. Dostawa towaru odbywa się na terenie Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej,na adres podany w trakcie składania zamówienia i uzgodniony ze Sprzedawcą.

§ 13 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar, który jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

 2. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia przez wybranego Kuriera/Przewoźnika.

 3. Sprzedawca informuje, że sprzedawane towary mogą być również personalizowane, tj. wykonywane według szczególnych parametrów podanych przez Klienta, na Jego specjalne życzenie. W celu skorzystania z takiej opcji, należy napisać wiadomość e-mail do Sprzedawcy/ zadzwonić do Sprzedawcy/ uzupełnić pole z dodatkowymi informacjami w formularzu zamówienia. Koszt zamówienia jest uzależniony od wymagań, a czas oczekiwania na taki produkt wynosi około 7 dni roboczych. Szczegółowe informacje zostaną podane bezpośrednio w trakcie składania zamówienia. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb.

 4. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. Zamówiony towar każdorazowo jest zapakowany w sposób, który odpowiada jego właściwościom. Sprzedawca zapewnia, że dany towar jest odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu, zalaniu itp.

 6. Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru Kurierowi przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail, stanowiącą potwierdzenie.

 7. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionego towaru oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą koszty dostawy i podatek VAT, ewentualne rabaty/zniżki, jak również płatności, które należy uiścić.

 8. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z Jego wyborem.

 9. Czas realizacji różni się w zależności od typu towaru – jest on każdorazowo wskazywany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zakup towaru. Termin realizacji zamówienia i dostawy do Klienta wynosi do 7 dni roboczych dla produktów znajdujących się na magazynie, a w przypadku odbioru osobistego terminem odbioru jest termin ustalony ze Sprzedawcą po uprzednim kontakcie telefonicznym. W przypadku towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin.

 10. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty zamówionego towaru, który jest bezpłatny. W tym przypadku termin odbioru zamówionego towaru zostanie ustalony przez Sprzedawcę z Klientem indywidualnie. Sprzedawca w tym celu będzie kontaktował się telefonicznie bądź drogą mailową z Klientem, wykorzystując do tego dane podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 11. Odbioru towaru można dokonać w w dni robocze, w godzinach otwarcia od 9.00 do 18.00, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 12. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia towarów częściami lub też dostarczenia wszystkich towarów po skompletowaniu całego zamówienia.

 13. Jeżeli Klient wybrał płatności przelewem, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności lub kartą płatniczą(kredytową lub debetową) za zamówiony towar to początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 14. Klient ma również możliwość anulować lub zmienić zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

 15. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.

 16. Po otrzymaniu przesyłki, Klient lub osoba upoważniona powinna w miarę możliwości zbadać paczkę czy nie jest ona uszkodzona, zalana, czy zawartość opakowania jest nienaruszona. Klient powinien w miarę możliwości w obecności Kuriera, sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

 17. W przypadku, gdy towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą do Klienta o nieprzyjmowanie przesyłki. Powyższe zalecenia w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych regulaminem. Zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie wskazanego powyżej protokołu uszkodzenia towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.

 18. W razie nieobecności Klienta pod wskazanym adresem do dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub też podejmie próbę kontaktu, dzwoniąc pod numer podany w trakcie składania zamówienia w celu ustalenia ponownej daty doręczenia zamówionego towaru. Jeżeli Kurier/Przewoźnik odeśle paczkę na adres Sprzedawcy, to Sprzedawca skontaktuje się ponownie z Klientem w celu ustalenia nowego terminu i kosztów dostawy.

§ 14 Odstąpienie od umowy

 

 1. Klientowi nie będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 15Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

 4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: helux.polska@gmail.com.

 5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres Sprzedawcy. Jeżeli ze względu np. na rodzaj towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar ten się znajduje.

 6. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 7. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji:

 1. dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Sprzedawcy,

 2. datę zakupu reklamowanego towaru oraz datę zgłoszenia,

 3. przedmiot reklamacji,

 1. Sprzedawca na stronie sklepu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego może skorzystać Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.

 2. Sprzedawca informuje, iż towary dostępne i sprzedawane w sklepie internetowym są/mogą być objęte gwarancją Producenta. W takim przypadku informacja o gwarancji oraz jej treść będzie każdorazowo zamieszczona przy opisie danego towaru.

§ 16 Przedsiębiorcy

 1. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie jedynie do Przedsiębiorców, czyli Klientów nie będących Konsumentami.

 2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach regulaminu zawartych w § 16 (dotyczącym tylko Przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 16.

 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

 5. Klient będący Przedsiębiorcą może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji należy jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia, skontaktować się ze Sprzedawcą.

 7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru Przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi za opóźnienia w przewozie przesyłki. W przypadku dostawy towaru dokonywanej za pośrednictwem Przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Przewoźnika.

 8. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego towaru w przypadku Klientów nie będących Konsumentami jest faktura.

 9. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności, w tym także może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 10. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym oraz bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia, umowę o świadczenie usług elektronicznych.

 11. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 12. Sprzedawca informuje, iż wszystkie spory między sklepem internetowym a Klientem niebędącym Konsumentem będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 17Dane osobowe w sklepie internetowym

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.

 2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.

 3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 18Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.

 2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.

 5. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 6. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.